Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt JK-Comand, gevestigd te Oosterwolde, verder aangeduid als JK-COMAND.
 2. Op alle aanbiedingen van JK-COMAND zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kan JK-COMAND aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
 4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van JK-COMAND.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van JK-COMAND via e-mail, internet of anderszins.
 2. JK-COMAND heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht. 

 

Artikel 3: Offertes

 1. De prijsvermeldingen van JK-COMAND zijn geen offerte.
 2. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven. 

 

Artikel 4: Aanbiedingen

 1. Alle op de website van JK-COMAND vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
 2. JK-COMAND behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. Alle prijzen op de website van JK-COMAND zijn exclusief 19% BTW.
 2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van JK-COMAND onder voorbehoud van type- of drukfouten. JK-COMAND heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
 3. De producten van JK-COMAND worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

 

Artikel 6: Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.
 2. Voor het geval dat JK-COMAND een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan JK-COMAND verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
 4. JK-COMAND is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra JK-COMAND hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.
 5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 

Artikel 8: Verzending

 1. De producten reizen voor risico van JK-COMAND . De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TNT post opgeslagen.
 3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar JK-COMAND.
 4. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TNT post op te geven opslagplaats, zal JK-COMAND u een factuur te sturen van de door JK-COMAND gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 25,-. JK-COMAND is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra JK-COMAND hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.

 

Artikel 9: Levering  

 1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de 14 werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
 2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
 3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens JK-COMAND.

 

Artikel 10: Garantie

 1. JK-COMAND staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op geleverde producten wordt in de regel twaalf, vierentwintig of zesendertig maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert.
 3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar JK-COMAND of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen. Indien echter na controle blijkt dat er geen sprake is van defecten, zal door JK-COMAND een bedrag van Euro 15,- administratie- en verzendkosten in rekening worden gebracht aan de koper. 
 4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
 5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens JK-COMAND zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

 

Artikel 11: Ruilen en retourneren
Binnen zeven werkdagen na levering van het product kunt u aangeven dat u uw aankoop wilt ruilen of retourneren. Voorwaarde hierbij is dat de verpakking van het product onaangetast is en het product derhalve ongebruikt is.

Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan krijgt u het volledige bedrag exclusief portokosten uiterlijk binnen 30 dagen retour. Indien het product of de verpakking aangetast is kan in samenspraak met de JK-COMAND medewerker de volgende coulanceregeling gemaakt worden:

 • 90% van het aankoopbedrag retour indien alléén de verpakking van het product aangetast is. (het product is verder compleet en onaangetast)
 • 80% van het aankoopbedrag retour indien het product gebruikt/getest is (het product is verder compleet en onaangetast)

Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

 • Software-artikelen
 • Licentiegebonden producten
 • Speciaal bestelde producten

Indien u een artikel retour wilt zenden dient u dit eerst aan JK-COMAND kenbaar te maken. Stuur ons een EMAIL met daarin in ieder geval vermeld uw naam, adres, het bestelnummer en de reden van retourneren.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten door JK-COMAND wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

 

Artikel 13: Handelsmerk

 1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door JK-COMAND afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheids-beperking

 1. JK-COMAND aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
 2. JK-COMAND is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

 

Artikel 15: Overmacht

 1. Indien JK-COMAND door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als JK-COMAND als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. JK-COMAND zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 16: Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens JK-COMAND niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die JK-COMAND te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft JK-COMAND het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. JK-COMAND is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst JK-COMAND schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door JK-COMAND verrichte prestaties, en heeft JK-COMAND onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
 7. Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 dagen mogen gebruiken om zonder opgaaf van reden ongebruikte en in verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren voor het volledige aanschafbedrag. De koper betaalt in dat geval wel de verzendkosten van de retourzending. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden teruggestort.
 8. Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers tevens dat zij zonder opgaaf van reden een order voor de uitlevering kunnen annuleren, zonder dat hier kosten of andere verplichtingen voor de koper uit voortvloeien.
 9. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TNT post op te geven opslagplaats, zal JK-COMAND u een factuur sturen van de door JK-COMAND gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 25,- . JK-COMAND is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra JK-COMAND hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.

 

Artikel 17: Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan JK-COMAND bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan JK-COMAND retourneren, conform de door JK-COMAND verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door JK-COMAND bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 18: Kosten in geval van herroepping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal JK-COMAND dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 19: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. JK-COMAND kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien JK-COMAND dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door JK-COMAND tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop JK-COMAND geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 13. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 20: Arbitrage  

 1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en JK-COMAND zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.